Coinnlean naoimh Buddhists (beannachd, beannachadh).

Taghadh de choinnlean naomh airson caochladh chleachdaidhean:
- Beannachd
- Exorcism
- Fiosachd